xem tướng bàn tay và ngón tay ma y thần tướng

gigabook-Ma-Y-Than-Tuong-ML-
Trong bàn tay đỏ anh hiền
Đội ơn tiên tổ phúc truyền ấm no
Khảm(93) cao ơn mẹ cùng cha
Điền liên thiên mạch ví so Thạch Sùng
Anh em nhiều kẻ anh hùng
Tay mà đen hãm khốn cùng phân ly
Thê thiếp cung Chấn(93) kể chi
Thấy vừa cao khởi vợ thì mỹ dung
Sắc hồng muôn việc điều kthông
Hễ thấy đen hãm phải hòng thê tai
Cung Tốn(93) là cung tiền tài
Cao thì có chức có tài hiền lương
Thấp thì tan tác mọi đường
Giai thời cờ bạc gái thường gió giăng
Ly(93) cung thuộc hoả đoán rằng
Ấy cung quan lộc cao bằng tốt thay
Sắc tươi quyền cả lộc dầy
Nếu mà đê hãm không rầy công danh
Khôn(93) cung phúc lộc đã dành
Hễ cao con giái tốt lành ai qua
Thấy mà đê hãm trong da
Hại con khắc vợ xấu xa cơ bần
Cung Đoài(93) này thực lương nhân
Mỏng manh con gái gian truân tháng ngày
Vợ chồng cách trở đông tây
Con đòi chẳng có tớ thầy cũng không
Cung Đoài cao rộng ung dung

GHI CHU’:
(92) Chưởng-tâm là lòng bàn tay
(93) Xem bản đồ bàn tay

Kể sao cho xiết con rồng cháu tiên
Suy ra sĩ thứ bậc hiền
Trong bàn tay đỏ đáng quuyền huân công
Minh-đường(93) là giữa chưởng-trung
Ngày ngày hiện cát hiện hung tỏ tường
Đại chỉ ngón cái lẽ thường
Thứ chỉ ngón trỏ ngồi hàng thứ hai
Ngón trỏ đoan chỉnh tròn dài
Chớ vảnh ra ngoài không vảnh vào trong
Vảnh ra ắt phải khốn cùng
Vảnh vào ắt phải tây đông lạc loài
Ngón giữa ta lại kể bầy
Dù lệch dù phản mồ côi khó hèn
Nếu lệch công danh chẳng tuyền
Nếu phản trăm việc chẳng nên việc nào.
Vô danh là gọi ngón sau
Thẳng thiu ngón ấy tiêu giao cho tường
Vảnh ra thê thiếp hình thương
Anh em khắc khổ mọi đường xa xôi
Ngoài bốn mươi tuổi sẽ coi
Vảnh cảnh, vạn hạn như vôi sạch lầu.
Lại xem ngón út ở sau
Thẳng ngay chẳng lệch mới hầu rằng thanh
Qua đầu ngón giữa bất bình
Trọn đời những phải cô hình hại thương
Sắc tươi mơn mớn đoan phương
Thật tài văn vật tiếng đương trong ngoài
Móng dầy tuổi hưởng cao dài
Móng mềm bạc nhược nào ai kể gì
Ngón tròn của cải ai bì
Ngón dài vừa nhỏ học thì thông minh
Trong bàn tay đục chẳng thanh
Lưng bàn tay mỏng chắc mình lộc không
Da tay khô ráo yểu vong
Tay lớn ngón nhỏ tiền nong chẳng còn
Tay ôm săc đỏ như son
Vượng chồng vừa lại ích con lợi mình
Tay mà lạnh như thuỷ tinh
Đêm nằm thường thấy như hình nam nhâm
Ly cung có chữ tỉnh văn(94)
Quan cư nhất phẩm chầu gần đế vương
Ấn in ở giữa rõ ràng
Vị cao hầu quốc biên cương trọng quyền
Ai mà có vạch ngang xiên
Ấy người bỏ chợ khôn tuyền được dâu
Ai mà ngày tháng âu sầu
Hẳn nhiều gân cốt lộ phù trên da
Ai mà giầu có phú gia
Ở trong tâm-chưởng(95) đầy hoà tốt tươi
Bàn tay sắc đỏ những người
Sang giầu nổi tiếng đời đời ngợi khen
Thấy ai quý tướng nên tìm
Thấy ai tiện tướng giữ gìn lánh xa
Kể đi kể lại kẻo mà
Xin ai xem kỹ nôm na biết tình
Xem người xem dáng xem hình
Xem ai quý tiện trọc thanh sang giầu
Ngũ hành khắp biết đâu đâu
Xem xương xem thịt xem đầu xem da
Xem đủ ngũ-nhạc mọi nhà
Những người quý tướng ắt là khoan dung
Xem từ kẽ tóc chân lông
Con lợn có béo thì lòng mới ngon
Sách này chép cũng vuông tròn
Thánh hiền dậy phép hãy còn truyền nay
Mấy nhời ghi chú ra đây
Gọi là đại tập sách này làm ngương
Văn minh đương buổi khoáng chương
Xem người mà biết tỏ tường cũng hay.

GHI CHU’:
(94) Là có văn như chữ tỉnh # ở cung Ly
(95) Là trong lòng bàn tay

Bài hay khác

Hotline